clear float
clear float

Aktuality

strana z 5
6. 1. 2014

OTÁZKY A ODPOVĚDI K NASTAVENÍ FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

  | 1 |   | OTÁZKY A ODPOVĚDI K NASTAVENÍ FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH |   | Doplňující materiál k Doporučenému postupu MPSV č. 4/2013 |   | V sérii krajských seminářů s poskytovateli docházelo k nejrůznějším diskusím nad konkrétními příklady činností z praxe. V řadě případů argumentace poskytovatelů pomohla vytříbit konečný jednotný názor, koncensus MPSV a poskytov...

>> více
6. 1. 2014

Fakultativní služby - doporučený postup

  | Doporučený postup č. 4 /2013 | | Doporučený postup k zajišťování fakultativních činností při poskytování sociálních služeb | | K § 35 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. | | Pro potřebu krajských úřadů a poskytovatelů sociálních služeb | | V Praze dne 16. července 2013 | | 2 | | Úvod do problematiky | | Posk...

>> více
6. 1. 2014

Změny zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách k 1. 1. 2014

  | Informace pro poskytovatele sociálních služeb |   | Dne 1. 1. 2014 nabývá účinnosti zákon č. 313/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. |   | Změny, které se týkají registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, jsou zejména následující: |   | dochází ke změně ve stanovení okruhu oprávněný...

>> více
11. 11. 2013

Všeobecná sestra

Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna

vyhlašuje výběrové řízení na pozici všeobecná sestra

Druh práce: poskytování zdr. péče bez odborného dohledu, provádění základních diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo rehabilitačních postupů a výkonů, vedení zdr. dokumentace včetně vykazování na ZP, poskytování ošetřovatelské péče

Lhůta pro podání přihlášky: do 12 hod. 16. 12. 2013

Bližší informace na www.ichp.cz a tel. 412 397 205

11. 9. 2013

Dotace UK

Byl vyhlášen dotační program „Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2014. Bližší informace naleznete na webu Ústeckého kraje http://www.kr-ustecky.cz/granty.asp

 

7. 8. 2013

Krajská koordinátorka pro romské záležitosti

Změna na pozici koordinátorky pro romské záležitosti. Od 1. 8. na této pozici působí Bc. Strnadová (kontakty: e-mail: strnadova.j@kr-ustecky.cz; telefon: 475 657 445). Paní Kubecová zůstává na KÚÚK na pozici manažerky prevence kriminality a koordinátorky projektu Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji 2.

6. 8. 2013

Projektu Komuntiního plánování byl ukončen

Hezký den, |   | projekt Komunitního plánování na Šluknovsku byl k 31. 7. 2013 ukončen. Realizátorem byla Kostka Krásná Lípa. Podpořen byl z fondů EU a státního rozpočtu ČR. | Díky projektu se nám podařilo: | - zpracovat analýzu potřeb občanů Šluknovska v oblasti sociálních služeb a navazujících aktivit | - vytvořit regionální katalog sociálních služeb a anvazujících aktivit v elektronic...

>> více
6. 8. 2013

MPSV hledá experty na procesy transformace

Vážené kolegyně a kolegové,

 

posílám upozornění na výzvu, prostřednictvím které hledáme experty na procesy transformace. Výzva je určena pro ty, kteří mají na uvedené činnosti (lektor, konzultant, supervizor …) živnostenské oprávnění.

Prosím Vás, jestli byste mohli výzvu rozeslat lektorům, konzultantům a dalším odborníkům z Vašeho kraje i mimo něj, se kterými máte zájem spolupracovat, abychom na někoho nezapomněli. Upozornění na výzvu rozesíláme a objeví se i v aktualitách MPSV a na helpnetu. Do výzvy se můžete samozřejmě také přihlásit.

Výzva je k nalezení na http://www.mpsv.cz/cs/15839

 

Hezké léto přeji

 

Romana Kulichová

 

Mgr. Romana Kulichová

Projekt Transformace sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2

Tel: + 420 221 924 004, + 420 775 779 380

 

 

                       

 

19. 7. 2013

Zhodnoťe proces komunitního plánování

Projekt Komunitní plánování na Šluknovsku k 31. 7. 2013 končí.

V průběhu projektu se uskutečnily tyto aktivty:

- byly vytvořeny pracovní skupiny a manažerská skupina, které se pravidelně scházely

- byla zpracována analýza potřeb Šluknvska v obslasti sociálních služeb

- byl zpracovaný elektronický katalog sociálních služeb

- byl zpracován za účasti všech pracovních skupin návrh Plánu rozvoje sociálních služeb (PRSS) pro Šluknovsko na 4 roky a předložen k připomínkování

- byl finalizován PRSS a je shvalován zastupitelstvy obcí a měst

 

Vyplňte prosím hodnotící dotazník, který je zde http://www.survio.com/survey/d/T1J8O7J7A6F7N2A3M

Děkuji a přeji hezké léto.

 

Volfová Hana

16. 7. 2013

Zajímavá sociodemografická analýza MPSV

http://www.mpsv.cz/files/clanky/15675/SOCDEM_ANALYZA_OHROZENE_DETI.pdf

1. 7. 2013

Aktivizace rodin v Krásné Lípě a okolí

  | Projekt Aktivizace rodin běží v Krásné Lípě již dva roky. Tento projekt realizuje Kostka Krásná Lípa, p. o. Hlavní dopad má na Krásnou Lípu, ale služby jsou poskytovány i v několika dalších městech a obcích Šluknovské výběžku. V rámci projektu je poskytováno odborné sociální poradenství, pracovní a finanční poradenství a sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. | „Poradna v kostce“ ...

>> více
24. 6. 2013

K Ceně Rady vlády pro seniory a stárnutí populace

Dobrý den, |   | jménem pana ředitele Odboru sociálního začleňování a rovných příležitostí na MPSV – PHDr. Martina Scháněla Ph.D si Vás dovoluji požádat o spolupráci při rozšíření informace o  nově vyhlášené soutěži, kterou odsouhlasila Rada vlády pro seniory a stárnutí populace na svém 19. zasedání dne 16. dubna 2013. Cílem soutěže je přispět ke zvýšení povědomí o seniorech ve společnosti, mo...

>> více
11. 6. 2013

II. kolo dotačního řízení na rok 2013 k dotačnímu programu Podpora terénní práce

Dobrý den všem,         ráda bych Vás touto cestou upozornila na to, že na našich stránkách bylo vyhlášeno II. kolo dotačního řízení na rok 2013 k dotačnímu programu Podpora terénní práce.  Vzhledem k tomu, že se v I. kole dotačního řízení nepodařilo rozdělit celkový objem finančních prostředků určených na tento program, vyhlašuje se v souladu s čl. 13 Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republik...

>> více
11. 6. 2013

Plán rozvoje sociálních služeb Šluknovska je vytištěn

Pro obce Šluknovska je připraven jeden výtisk Plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku pro období 2013 - 2017. Dokument v každé obci vstupuje v platnost datem schválení zastupitelstvem obce. Ke stažení je zde http://www.prosluknovsko.cz/cz/4739-dokumenty.html

>> více
31. 5. 2013

ROK SPOLEČNĚ – KROK DOPŘEDU

Milí přátelé! | Všem kolegům a kolegyním z neziskových organizací v ČR, připomínáme vyhlášení soutěže!ROK SPOLEČNĚ – KROK DOPŘEDU. Uzávěrka přihlášek je již 31. 5. 2013! | KPMG Česká republika vyhlásila výběrové řízení, ve kterém hledá nestátní neziskovou organizaci, kterou bude v rámci projektu ROK společně – KROK dopředu podporovat od září 2013 do srpna 2014. Vybraná nezisková organizace zís...

>> více
28. 5. 2013

Předběžně k transformaci o.s. a poskytování sociálních služeb

K transformačním aktivitám MPSV v oblasti sociálních služeb Vám byla poskytnuta informace, že občanská sdružení, která se od r. 2014 stanou spolky v souladu s novým občanským zákoníkem, nebudou podle připravované novely zákona o sociálních službách v této právní formě oprávněna poskytovat sociální služby. To odpovídalo dlouhodobým stanoviskům Ministerstva vnitra, které doposud prosazovalo myšlenku...

>> více
24. 5. 2013

Absolvent VOŠ Varnsdorf nemá vzdělání pro výkon sociální práce v sociálních službách

Absolventi oboru veřejnosprávní činnost VOŠ Varnsdorf nemají dostatečnou kvalifikace pro výkon sociální práce v sociálních službách.

Pokud by chtěli pracovat jako sociální pracovníci v sociálních službách, pak si musí doplnit vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru. Také pokud by chtěli vykonávat práci pracovníka v sociálních službách, tak si musí doplnit kurz v rozhsahu min. 150 hod. v ceně od 7000 Kč.

 

Prověřeno na Krajském úřadu Ústeckoho kraje a na MPSV. Organizace - poskytovatel sociálních služeb musí postupovat v souladu e zákonem a veškeré zěny v personálním obsazení registrovat na Krajském Úřadu Ústeckého kraje včetně dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Kraj neprovede registraci, pokud není vzdělání v souladu se zákonem.

 

Podle vyjádření vedení VOŠ a SŠ varnsdorf se připravují změny vzdělávacích programů.

23. 5. 2013

optimalizovaá závěrečná zpráva Analýzy potřebnosti sociálních služeb v Ústeckém kraji

příloze e-mailu Vám pro další využití zasílám optimalizovanou závěrečnou zprávu Analýzy potřebnosti sociálních služeb v Ústeckém kraji. Analýza bude po schválení MPSV přístupná také v Databázi produktů Evropského sociálního fondu v ČR http://esfdb.esfcr.cz/ |   | V termínu pro zasílání připomínek obdržel Augur Consulting, s. r. o. podněty a připomínky od: | -          Magistrátu města Chomut...

>> více>> zobrazit pdf
2. 4. 2013

Vypořádání připomínek k návrhu komunitnímu PRSS

V termínu byly přijaty dvě připomínky a to od města Rumburk a od obce Staré Křečany. | Na základě připomínek byly provedeny tyto změny v návrhu dokumentu: | Rumburk | -          str. 27 do Vize je doplněna věta Jsou dostupní odborníci např. dětský psycholog, dětský psychiatr, mediátor a etoped. | -          Str. 29 u opatření 13.4. je opraven název na 13.1. Rozvoj terénní práce a zajištění...

>> více
11. 3. 2013

Vzdělávání o komunitním plánování zajistí Ústecký kraj

Vážené kolegyně a vážení kolegové, | dovolujeme si Vás a další zájemce z Vašeho okolí pozvat na otevřené vzdělávací programy, které se zabývají zejména komunitním plánováním, zapojováním veřejnosti do rozhodování a organizací a moderováním různých typů veřejných setkání. Jedná se o dovednosti, které je možno využít při projednávání různých témat s veřejností, při spolupráci s občany na tvorbě ro...

>> více
5. 3. 2013

NÁVRH Komunitního Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku pro 2013 - 2017

Jste zvání k účasti na připomínkování Návrhu komunitního Plánu rozvoje sociálních služeb Šluknovského výběžku pro roky 2013 - 2017. Své připomínky můžete na zveřejněném dotazníku zasílat elektronicky i poštou. Více informací získáte na konzultačních místech:

1. Volfová Hana - Kostka Krásná Lípa, Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

2. Lampová Monika - Agentura Pondělí, 2. polské armády 1094, Rumburk

3. Sembdner Jan - Domov „Srdce v dlaních“, Filipov 65, Jiříkov 

4. Postlerová Marcela – Městský úřad Šluknov, nám. Míru 1, Šluknov 407 77 

5. Vít jelínek – White light 1., tř. 9. května 1127/25, Rumburk

Uzávěrka sběru připomínek a podnětů je 31. 3. 2013. Následně připomínky budou posouzeny a zapracovány do dokumentu.

Dokument a další jsou zveřejněny zde http://prosluknovsko.cz/cz/4739-dokumenty.html

Připomínkovací formulář ve formátu word najdete zde

>> více
20. 2. 2013

Dotačního řízení na podporu rodiny 2013

MPSV dnes zveřejnilo výsledky dotačního řízení na podporu rodiny 2013 ( http://www.mpsv.cz/cs/14648 ) v němž rozdělilo přes 96 mil. Kč.

14. 2. 2013

Kurzy zdarma od KUUK končí

Dopis poskytovatelům je zde ke stažení.

>> zobrazit pdf
4. 2. 2013

Aktualizace neinvestičních nákladů na zajištění služeb

Dobrý den, | oslovujeme Vás jako poskytovatele sociálních služeb a aktivit realizovaných ve Šluknovském výběžku. Vaše organizace je uvedena v Katalogu sociálních služeb pro Šluknovsko na http://prosluknovsko.cz. | Žádáme Vás o doplnění nákladů vaší organizace, které byly použity na práci s cílovou skupinou v letech 2010, 2011 a 2012. Tento podklad bude použit pro zpracování přílohy komunitního...

>> více
31. 1. 2013

MPSV výsledky dotačních řízení na zajištění sociálních služeb

výsledky dotačního řízení MPSV na sociální služby najdete na:  http://www.mpsv.cz/cs/14482
 dotace MPSV na Rodinu, budou výsledky ve druhé polovině února na http://www.mpsv.cz/cs/13357.

30. 1. 2013

Sběr statistických dat o sociálních službách zaměřených na péči o seniory a osoby se zdravotním postižením

 Dobrý den, 

   

 v rámci sběru statistických dat o sociálních službách zaměřených na péči o seniory a osoby se zdravotním postižením Vám zasílám adresu ke stažení formuláře V10: 

  http://www.mpsv.cz/cs/12748  

 Obce s rozšířenou působností (i za nižší územní celky) vyplní údaje za vybrané sociální služby uvedené v registru poskytovatelů sociálních služeb: http://iregistr.mpsv.cz/sluzba/rozsirenevyhledavanisluzby?SI=&RP=60&ZN=&KKS=&OKS=&O=&U=&PN=&PIC=&IsSearching=True&ShowResults=False&PageSize=&Page= poskytované na jejich území. 

 Vyplněné výkazy zasílejte elektronicky na adresu: radova.p@kr-ustecky.cz nejpozději do termínu 11.2.2013. 

   

 S přáním příjemného víkendu, 

   

 Radová 

 

 

28. 1. 2013

Pozvánka pro opatrovníky uživatelů služeb nezapojených do transformace

  | Vážené kolegyně a kolegové, |   | ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje Vás zveme na diskusní seminář pro opatrovníky uživatelů služeb nezapojených do transformace realizovaného v rámci projektu „Podpora plánování a transformace sociálních služeb v Ústeckém kraji“. Cílem setkání je seznámit opatrovníky s problematikou transformace a současnou právní úpravou opatrovnictví. |  ...

>> více
23. 1. 2013

Budete mít možnost připomínkovat komunitní plán rozvoje sociálních služeb na období 2013 -2017

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Šluknovského výběžku na období let 2013 - 2017 |   | Proces konzultací návrhu KP v období 1. 3. – 31. 3. 2013. |   | Proces konzultací a evidence připomínek občanů k Návrhu Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb Šluknovského výběžku |   | Pravidla vedení procesu konzultací: | Kontaktním místem se rozu...

http://prosluknovsko.cz/skins/socsluzby2/images/clanky_pdf_3515.pdf
21. 1. 2013

Plán inspekcí kvality sociálních služeb 2012

neleznete zde http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/inspekce_poskytovani_socialnich_sluzeb/plan_inspekci

strana z 5

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.