clear float
clear float

Komunitní plán Šluknovska 2019 - 2023 schválen

Komunitní plán Šluknovska
MAS Český sever
 • Komunitní plán sociálních služeb pro oblast Šluknovsko na období 2019–2023 navazuje na Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku pro roky 2013–2017.
 • Cílem komunitního plánování je koordinovat sociální a další služby tak, aby odpovídaly potřebám obyvatel regionu i aktuálním možnostem obcí, poskytovatelů a kraje. Výstupem jednání všech zúčastněných a ročního procesu je Komunitní plán na dané období. V dokumentu jsou zváženy a zohledněny připomínky obcí, poskytovatelů, občanů. Komunitní plán přispěje ke kvalitnímu čerpání finančních prostředků, jak z fondů Evropské unie, tak z dalších dostupných finančních zdrojů.
 • Komunitní plán sociálních služeb na Šluknovsku (dále KPSSŠ) je zpracován pro období 2019 až 2023. Byl vytvořen na základě požadavku Místní akční skupiny Český sever v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Šluknovsku, realizovaného MAS Český sever, ve spolupráci s poskytovateli služeb, uživateli a místní samosprávou.
 • Projekt byl podpořen v rámci Operačního programu zaměstnanost. Garantem zpracování byl řídící tým projektu – manažerský tým, složený z vedoucích pracovních skupin, zástupců MAS a zástupců samosprávy. KPSSŠ je provázán na řadu koncepčních dokumentů, především na Strategický plán rozvoje měst Varnsdorf a Rumburk, Strategický plán MAS.
 • Je strategickým dokumentem, který v sobě shrnuje politické zadání, odborné požadavky poskytovatelských subjektů, uživatelů, data z Informačního systému Ústeckého kraje včetně kvalifikovaného odhadu potřeb uživatelů, informace ze SWOT analýz, data z dostupných statistických údajů (ČSÚ a dalších analýz týkajících se jednotlivých oblastí), dotazníky
 • obcí ORP, sociodemografické analýzy, data ze zpracovaných map dostupnosti služeb v oblasti Šluknovska a komunitní plány zpracované městy v oblasti. Komunitní plán bude každoročně vyhodnocován a informace o hodnocení KPSSŠ budou společně se všemi dokumenty zveřejněny na webových stránkách www.masceskysever.cz.
 • Obce v oblasti Šluknovska mají zájem na tom, aby rozvoj sociálních služeb a programů nebyl nahodilou záležitostí, ale aby byl korigován plánem péče, který je vytvářen komunitní formou vzájemné spolupráce.
 • Při tvorbě Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb vycházeli zpracovatelé ze základních humánních hodnot:
 • * Umožnit lidem život ve vlastním prostředí, s péčí a podporou dle vlastní volby.
 • * Zvýšit poskytování péče tak, aby se vyhovělo novým, doposud neřešeným požadavkům a potřebám obyvatel.
 • * Docílit vyváženosti péče směrem od péče institucionální k péči komunitní.
 • * Zlepšit kvalitu a efektivitu poskytovaných služeb.
 • * Zajistit rovnoprávnost všech sociálních služeb a programů, bez rozdílů zřizovatele služby.
 
Komunitní plán sociálních služeb by měl přispět k naplnění desatera základních cílů stanovených v rámci procesu komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb v oblasti Šluknovsko:
1. Rozvíjet služby komunitního charakteru.
2. Zvyšovat odbornost poskytovaných služeb s prvky moderní sociální práce.
3. Rozvíjet mezirezortní spolupráci odborníků.
4. Poskytovat služby dostupné klientovi místem, časem a obsahem.
5. Zachovat pro klienty možnost volby, kde a jakou službu bude využívat.
6. Dosáhnout vzájemné prostupnosti a návaznosti služeb pro klienty.
7. Akcentovat ještě více než doposud potřeby klientů.
8. Rozvíjet příklady dobré praxe a zvyšovat kvalitu a humanizaci poskytovaných služeb.
9. Rozvíjet diversity management ve službách.
10. Udržet služby pro širokou cílovou skupinu, která je do komunitního plánování zapojena.
 
Komunitní plán sociálních služeb na Šluknovsku je vytvořen pro pět oblastí cílových skupin a oblast společných cílů (cíle společné pro všechny oblasti)
* oblast senioři
* oblast zdravotně znevýhodnění
* oblast děti, mládež a rodina
* oblast sociálně znevýhodnění
* oblast závislostí na návykových látkách
* oblast společných cílů
 
KPSSŠ obsahuje návrh na ustavení, udržení a vznik nových sociálních a souvisejících služeb z oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení a aktivit volného času pro oblast Šluknovska.
Materiál byl vytvořen
* zástupci poskytovatelů služeb, bez rozdílu zřizovatele, zastoupených v pěti pracovních skupinách
* uživateli služeb zastoupených v pracovních skupinách či při konzultaci plánu
* zástupci neziskových organizací zastoupených v pracovních skupinách
* zástupci samosprávy, státní a veřejné správy zastoupených v pracovních skupinách a s účastí při dotazníkovém šetření potřeb obcí 
* realizačním týmem komunitního plánování
 

Tým zpracovatelů KPSSŠ - vedoucí pracovních skupin
Vít Jelínek, sociální pracovník, White Light I, z. ú.
Jiřina Kafková, sociální pracovnice, Cedr – komunitní spolek
Monika Lampová, ředitelka, Agentura Pondělí
Marcela Postlerová, vedoucí sociální pracovnice, město Šluknov
Hana Volfová, ředitelka, Kostka Krásná Lípa, p. o.
Michal Polesný, metodik, Centrum komunitní práce, o. p. s.
Michaela Schreitterová, zástupce ORP Rumburk
Romana Cupalová, zástupce ORP Varnsdorf
Martina Novotná, MAS Český sever, z. s.

Hlavní principy komunitního plánování
 • Partnerství mezi všemi účastníky - potřeby a cíle všech účastníků mají stejnou váhu. Názorům všech stran musí být dopřáno stejného prostoru.
 • Zapojování místního společenství. Při zapojování místního společenství je nutné hledat různé metody a formy oslovení a zapojení tak, aby nabídka ke spolupráci byla srozumitelná (např. podle bydliště, způsobu života, zájmů, socioetnické příslušnosti, atd.). Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován.
 • Hledání nových lidských a finančních zdrojů. Nelze zapomínat na spolupráci s podnikateli, která může být oboustranně přínosná, na význam práce dobrovolníků, svépomocných skupin, domácích pečovatelů včetně sousedské výpomoci. Komunitní plánování sociálních služeb je jedním z nástrojů pro zlepšení kvality života v obci.
 • Práce s informacemi. Je nezbytné zajistit rovný přístup k informacím uvnitř řídící struktury a zajistit předávání informací veřejnosti. Budou - li informace pravidelně předávány, bude možné očekávat relevantní připomínky a podněty. Je nutné stanovit, jak bude možné vznášet připomínky a jak bude s připomínkami nakládáno.
 • Průběh zpracování KP je stejně důležitý jako výsledný dokument. KP nezpracovává skupina expertů. Proces KP znamená vyhledávání, zapojování a diskusi různých lidí. Tento proces umožňuje, aby navržený systém sociálních služeb byl jedinečný a neopakovatelný a plně odpovídal místním podmínkám a zdrojům.
 • Zohlednění již vytvořené a osvědčené spolupráce. Dobře fungující spolupráce může být inspirací pro ostatní účastníky KP. Prohloubení spolupráce mezi všemi účastníky přináší kvalitnější nabídku sociálních služeb.
 • Kompromis přání a možností. Výsledkem komunitního plánování je vždy kompromisní řešení mezi tím, co chceme, a tím, co máme k dispozici. Možnosti v tomto případě nejsou pouze materiální, finanční a lidské zdroje, ale také dohoda vymezující, kdo a jak se bude na dosažení stanovených cílů KP podílet.
 

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.