clear float
clear float

Norské fondy v oblasti rovných příležitostí

 

Nadace Open Society Fund Praha uspěla ve výběrovém řízení na zprostředkovatele programu z Finančního mechanismu Norska, který se zaměřuje na prosazování rovných příležitostí žen a mužů a podporu slaďování pracovního a soukromého života a také na problematiku domácího násilí a násilí založeného na pohlaví. První projekty z tohoto programu podpoříme v roce 2013.

Cílem programu je přispět k:
  • zvýšení podílu žen na rozhodování ve veřejné i soukromé sféře;
  • posílení ekonomického postavení a nezávislosti žen v ekonomice;
  • vytvoření celospolečenských podmínek pro efektivní slaďování pracovního, soukromého a rodinného života;
  • odstranění všech forem násilí založeného na pohlaví;
  • zamezení stereotypnímu nahlížení na ženy a muže (včetně těch s odlišnou sexuální orientací) ve společnosti;
  • rozvinutí spolupráce veřejné správy, sociálních partnerů, nestátních neziskových organizací, akademické obce a občanské společnosti v prosazování rovných příležitostí žen a mužů.

Finanční mechanismus Norska na tato témata poskytne celkem 153 376 000 korun. Nadace OSF tyto finance rozdělí prostřednictvím otevřených grantových výzev českým organizacím v letech 2013 – 2015. Součástí projektů bude i sdílení zkušeností s nevládními organizacemi a institucemi působícími v Norsku.

Nadace OSF se problematice rovných příležitostí v České republice věnuje dlouhodobě. Poskytuje podporu organizacím, které prosazují systémové změny a využívají nové postupy směřující k prosazení rovných příležitostí v praxi (viz programRovné příležitosti žen a mužů).

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
evropský sociální fond v ČR EVROPSKÁ UNIE OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST - www.esfcr.cz
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.