clear float
clear float

Aktuality

strana z 5
18. 2. 2023

Pokojné umírání

Ve Šluknovském výběžku není dostupná ucelená služba, která by pomáhala lidem v závěru života a podporovala jejich blízké, jejich rodiny. Která by pomáhala lidem zůstat i v závěru života doma, tam kde to mají rádi, tam kde jsou jejich blízcí na dosah.

 

Jsou zde některé sociální služby osobní asistence, pečovatelské služby a další sociální služby, které zajišťují péči o kleinty v domácím prostředí.

Pak jsou zde zdravotní služby, lékaři a další specialisté ze zdravotnictví, kteří zajišťují sdravotní péči v domácím prostředí

Jsou zde i když pomálu, psychologové a terapeuté.

Jsou zde duchovní, pohřební služby, průvodci.

Jsou zde lidé, kteří jinak přemýšlí o pohřebnictví, doprovázení, rozloučení, rituálech.

Jsou zde lidé, kteří chtějí otevřeně mluvit o tom jak a kde umíráme, o důstojnosti, radostech i starostech. Přemýšlí, jak se potkávat se zranitelností, věcmi které nemůžeme mít pod kontrolou, s vlastní smrtelností.

 

Jak to co máme propojit a vytvořit prospěšnou a citlivou oporu lidem v těžkém období života, v blízkosti smrti, v loučení se? 

Tomu se věnujeme a hledáme cestu, jak pramínky plynoucí vody propojit v prospěšný celek.

 

Hana Volfová, Kostka Krásná Lípa, p.o.

9. 2. 2023

Kostka dotazník

Vážená paní starostko, pane starosto, kolegové,

 

Kostka působí v regionu 15 let, 15 let poskytujeme sociální a další služby.

Začátkem roku 2023 se zamýšlíme nad tím, zda plujeme správným směrem, zda máme dobré kormidlo i pádla, zda nás proud nese, nebo naši plavbu řídíme, zda máme dost zásob na dlouhou cestu. Zda si troufáme do divokých vod nebo plujeme bezpečnou cestou. Zda služby pokrývají to, co lidé v regionu potřebují, nebo jim něco chybí.

Budeme vděčni za odpovědi na pár otázek, které nám pomohou v nasměrování naší další plavby.

 

https://forms.gle/VB8VKm553KCqEgkb7

 

prosím od 28.2.2023

 

Přeji hezký den

 

Hana Volfová, ředitelka

„O kostku pestřejší život“

Tel. 777 291 400

Kostka Krásná Lípa, p.o., Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

www.komunitnicentrum.com

17. 10. 2022

Výzkum veřejného mínění v oblasti prevence kriminality v Ústeckém kraji

Vážení občané, 

Ústecký kraj ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem realizuje výzkum veřejného mínění v oblasti problematiky prevence kriminality v Ústeckém kraji. Cílem výzkumného šetření je zmapování názorů občanů našeho kraje na důležité otázky v oblasti prevence kriminality, např. hodnocení vybraných aspektů kriminality, rizik a pocitu bezpečí obyvatel a další témata. Obracíme se proto na vás se žádostí o vyplnění dotazníku, který je součástí tohoto šetření. Dotazník je anonymní a jeho výsledky budou využity k analytickému zpracování a plánování dalších aktivit v oblasti prevence kriminality.

Můžete se vyjádřit zde

https://docs.google.com/forms/d/1BmmC-tuI8JAKnsoFSXDZGFJjB1b0_GnVVsUQlBIeLZ4/viewform?edit_requested=true

28. 2. 2022

Jak pomoci - Ukrajina

Kontakty na ověřené finanční i materiální sbírky, pokud nabízíte ubytování pro uprchlíky, potřebujete pomoc, tržiště pomoci je zde Jak pomoci | Stojíme za Ukrajinou (stojimezaukrajinou.cz)

>> více
27. 1. 2022

Ocenění pečovatelka roku putuje i do Krásné Lípy

Národní ocenění za rok 2020 v kategorii terénní sociální služby převzala:

  • Marcela Jansová, terénní pracovnice, Kostka Krásná Lípa, p.o.

>> více
9. 6. 2021

Sociální fond

Na území Šluknovského výběžku v 18 obcích (52300 obyvatel) je poskytováno téměř 70 sociálních služeb.

Sociální služby jsou zřizovány v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách. Krajský úřad zodpovídá za dostupnost služeb na území kraje. Kraj zajišťuje plánování služeb, zpracování strategických dokumentů a schvaluje krajskou síť služeb. Služby jsou financovány ze státního rozpočtu, přerozdělování zajišťuje kraj, dotace je max. ve výši 92% nebo 95% rozpočtu služby. Spolufinancování služeb ve výši min. 5% a 8% si poskytovatelé zajišťují z jiných zdrojů (obce, malá dotace kraje, nadace, dárci a pod.)

Spravedlivý sociální fond, je fond do kterého stejnou měrou přispívají všechny obce z regionu, dle počtu obyvatel. 

Sociální fond je využit na spolufinancování sociálních služeb, zejména těch služeb, které nevybírají platby od klientů.

Sociální fond je příležitostí pro:

- udržení stability sociálních služeb pro občany

- udržení pestrosti sociálních služeb v regionu pro potřebné cílové skupiny

- zjednodušení administrativy (méně obecních dotačních programů na služby, méně smluv, méně jednotlivých jednání ad.)

- spravedlivé rozprostření spolufinancování mezi obce

- větší dostupnost a povědomí o službách

- není třeba a ani to není možné, aby menší obce zřizovaly sociální služby

- větší návaznost služeb dle potřeb klienta

- zajištění služeb při stěhování klienta

- garance kvality poskytovaných služeb

- převzetí zodpovědnosti obcí za zajištění spektra služeb pro své občany

 

Aktuálně probíhají jednání o možnostech zřídit sociální fond na Šluknovsku.

8. 4. 2020

PODPORA SOCIÁLNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB VE ŠLUKNOVSKÉM VÝBĚŽKU

  1. Psychosociální podpora - telefonické rozhovory, případně pomoc při vyhledání odborné pomoci    

-       Tým pro duševní zdraví Agentury Pondělí: 737 419 313

-       Kostka krásná Lípa Hana Volfová:  777 291 400

-       Cedr – komunitní spolek Miroslav Řebíček: 775 233 703

-        

  1. Psychoterapeutická pomoc -  Mgr. Drahuše Tkáčová: 777 933 843

-   Aktuálně je možné se telefonicky obracet na: https://psychoterapie.cz/, popř. https://www.delamcomuzu.cz/

 

1. 7. 2019

Akční plán Ústeckého kraje a Základní síť služeb

Na webových stránkách Ústeckého kraje byl zveřejněn schválený Akční plán rozvoje sociálních služeb platný od 1. 7. 2019 a Základní a Rozvojová síť sociálních služeb Ústeckého kraje platná od 1. 7. 2019. Oba dokumenty naleznete na níže uvedeném odkazu:

https://www.kr-ustecky.cz/akcni-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-v-usteckem-kraji-platny-od-1-7-2019/d-1735403/p1=204835.

 

Akční plán i Základní a Rozvojová síť prošly a řádným připomínkovým řízením a bylo tedy možné vyjádřit se k případným nesrovnalostem. Po zpracování připomínek byly oba dokumenty schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 24. 6. 2019 (č. usnesení 144/20Z/2019) a jedná se o jejich konečnou a platnou verzi.

 

V souladu s Metodikou zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje nadále trvá opatření, v rámci kterého je přistoupeno až do odvolání k zastavení rozšiřování Základní sítě sociálních služeb, tzn., že až do odvolání nebude docházet k zařazování nových sociálních služeb do Základní sítě, navyšování individuálních kapacit, skupinových kapacit, počtu lůžek a navyšování úvazků pracovníků v přímé péči. Toto opatření se netýká Rozvojové sítě sociálních služeb. Další výjimky z opatření a informace k Základní a Rozvojové síti jsou uvedeny v Metodice (https://www.kr-ustecky.cz/aktualizovana-metodika-zajisteni-site-socialnich-sluzeb-usteckeho-kraje-od-1-1-2019/d-1731710/p1=204835). V případě zájmu o změnu v Základní síti s účinností od 1. 1. 2020 byl termín pro projednání žádosti o udělení výjimky s odborem sociálních věcí KÚÚK do 30. 6. 2019. Pokud máte danou záležitost s KÚÚK projednanou, můžete podávat žádosti do Základní nebo Rozvojové sítě v termínu 1. 8. - 31. 8. 2019, v opačném případě žádost o změnu v síti nepodáváte a službu je nutné poskytovat v souladu s údaji uvedenými v Základní/Rozvojové síti platné od 1. 7. 2019 a v souladu s platným Pověřením.

3. 6. 2019

Komunitní plán Šluknovska 2019 - 2023 schválen

Plán rozvoje sociálních a dalších služeb pro Šluknovsko tj. Komunitní plán Šluknovska byl schválen Sdružením pro rozvoj Šluknovska (starostové 18 obcí) 13. 12. 2018.

>> více>> zobrazit pdf
18. 12. 2018

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na Šluknovsku schválen

Na jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska byl dne 13.12.2018 schválen Komunitní plán sociálních služeb pro období 2019-2023.

6. 11. 2018

Pracovní verze Komunitního plánu sociálních služeb Sluknovska 2018-2023

Pracovní verze Komunitního plánu je dostupná na stránkách MAS Český sever na tomto odkazu

Rovněž jsou zde umístěny dokumenty, ze kterých jsme při tvorbě Komunitního plánu vycházeli (SWOT analýzy, mapy dostupnosti, tabulky …)

 

8. 10. 2018

Vložte na váš web odkaz na katalog služeb Šluknovska.

Požádejte správce vašich webových stránek, aby umístili odkaz na Katalog sociálních služeb Šluknovska na vaše webové stránky. Umožníte zájemcům snadno vyhledávat infomrace o službách.

kps_banner.jpg
 
 
Pro vložení tohoto bannneru na váš web použijte:
 
<div><a href="../cz/4781-katalog-sluzeb.html" target="_blank"><img title="Komunitní plánování na Šluknovsku - Katalog poskytovatelů sociálních služeb" src="../gallery/816/kps_banner.jpg" alt="Komunitní plánování na Šluknovsku - Katalog poskytovatelů sociálních služeb" width="200" height="73" /></a></div>
 
Komunitní plánování na Šluknovsku - Katalog poskytovatelů sociálních služeb
>> více
10. 9. 2018

Ukončení procesu konzultací

Všechny podněty byly do KP Šluknovska zapracovány.

1. 8. 2018

Zahájení procesu konzultací k Návrhu KPSSŠ

 

Ve dnech 1. - 25.srpna 2018 proběhne připomínkovací řízení (konzultace) k návrhu Komunitního plánu sociálních služeb Šluknovska.
Plné znění Návrhu KPSSŠ a informace k procesu konzultací včetně dotazníků najdete na webové stránce MAS Český sever na tomto odkazu.

>> více
30. 5. 2018

Projekt Komunitní plánování na Šluknovsku 2017 - 2023

Komunitní plánování na Šluknovsku pokračuje.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006534
Doba realizace projektu: 01. 09. 2017 – 31. 08. 2019

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OPZ (Operační program Zaměstnanost)

>> více
1. 2. 2018

Pracovní skupiny KP na Šluknovsku

Realizační tým | vedení projektu (projektový manažer, finanční manažer)   vedoucí pracovních skupin metodik projektu zástupci ORP Varnsdorf a Rumburk koordinátor projektu V rámci projektu je vytvořeno 5 pracovních skupin | Oblast služeb pro osoby ohrožené drogou Bc. Vít Jelínek, White Light | Oblast sociálních služeb a péče o seniory Bc. Marcela Postlerová, Město Š...

>> více
3. 2. 2016

ČSOB pro neziskovky

Jarní výzva – ČSOB POMÁHÁ REGIONŮM 2016  

>> více
Pomáhej pohybem Kostce
26. 1. 2016

Pomáhej pohybem Kostce

Výzva pro sportovce, turisty, tanečníky, lyžaře i pro ty co chodí na procházky třeba s pejskem. Podpořte Kostku pohybem. Pokud nám v průběhu následujících 14 dní nasportujete nějaké body, ČEZ je promění na koruny v dobrém kurzu. Stačí si sebou vzít chytrý mobil se staženu aplikací EPP, při sportu či chůzi ho zapnout a pak nasbírané body přidělit na projekt Klub pro děti Krásná Lípa. Děkujeme z Klubu Včelka. Dáša Hadravová

>> zobrazit pdf
14. 12. 2015

PF2016

_kostka_-_pf2016_.jpg

6. 10. 2015

Krabíce od bot - děti darují dětem

Hezký den,

tak jako každý rok sbírá Diakonice Českobratrské církve evangelické pořádá vánoční sbírku Krabice od bot = děti darují dětem.

Podrobnosti najdete na http://www.krabiceodbot.cz/o-projektu/

 

Do sbírky se můžete zapojit takto:

1) jako dárci - na sběrné místo v komunitním centru Kostka Krásná Lípa do 11. 12. 2015 doručíte "krabici od bot" s vánočním dárkem pro děti - krabici označte věkem dítěte, pro které je vánoční dar určen

2) jako zprostředkovatel - jste terénní, sociální pracovník a pod., který má kontakt s chudými rodinami a jejich dětmi a po 11. 12. 2015 předáte těmto dětem vánoční dárek ze sbírky Krabice od bot. V tomto případě mi prosím pošlete na email kostka@krasnalipa.cz seznam dětí, pro které si v komunitním centru dárky vyzvednete - nemusí být jmenovitý, stačí pouze počet dětí a věk př. 5-6 let 8ks, 8-9 let 3 ks. Seznam pošlete nejpozději do 31. 10. 2015. V minulých letech se ukázalo, že dárků je nejméně pro starší děti a domnívám se, že to letos nebude jinak. Dary budou v komunitním centru k vyzvednutí po 11.12.2015, ještě vám termín potvrdíme emailem, až je dovezeme.

 

Kostka Krásná Lípa pomáhá Diakonii s dopravou sebraných darů z Prahy na Šluknovsko a jejich distribucí sociálním a terénním pracovníkům.

 

 

S pozdravem

 

Volfová Hana

Kostka Krásná Lípa

18. 5. 2015

„NEHODNÉ ŽITÍ. Nacistická „eutanazie“

Vážené dámy a pánové,

 

srdečně Vás zveme k Památníku Großschweidnitz k návštěvě výstavy „NEHODNÉ ŽITÍ. Nacistická „eutanazie“ v říšské župě Sudety a v protektorátu Čechy a Morava, 1939-1945“.

>> více
8. 10. 2014

Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji

Informace o dotačním programu najdete zde

http://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-podpora-socialnich-sluzeb-v-usteckem-kraji/d-1685364/p1=204752

jak vyplnit žádost v OK systému najdete zde

https://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt/pgm

8. 10. 2014

Podpora romské integrace

Dotační programy najdete zde

http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=476

Kostka pomáhá ženám zvýšit šanci na práci
4. 9. 2014

Kostka pomáhá ženám zvýšit šanci na práci

Krásná Lípa, 30. 8. 2014 – Komunitní centrum Kostka v Krásné Lípě dnes slavnostně zahájilo projekt Kompetence v Kostce, který pomáhá nezaměstnaným ženám pečujícím o děti zvýšit šance najít a udržet si zaměstnání. Projekt pomůže ženám vyhledat vhodné potenciální zaměstnavatele, nabízí také poradenství při tvorbě životopisu a prezentaci svých schopností při přijímacích pohovorech. V rámci připravených kurzů si účastnice mohou osvojit řadu nových dovedností, například šití, práci s textilem či další kreativní činnosti. V neposlední řadě komunitní centrum zajišťuje péči o děti tak, aby účastnice programu měly dostatek prostoru pro jednání se zaměstnavateli.   

 

„Komunitní centrum pomáhá nezaměstnaným ženám překonat každodenní drobné překážky při hledání zaměstnání, často se jedná o zdánlivé drobnosti, které však v konečném důsledku tyto ženy z pracovního trhu zcela vylučují,“ říká Hana Volfová, ředitelka komunitního centra Kostka v Krásné Lípě, a dodává: „První pracovní místo pro účastnice programu vytváříme my sami, a to pro zajištění provozu kreativních dílen a vytvoření sociálního šatníku.“

 

Projekt Kompetence v Kostce byl spuštěn počátkem července letošního roku, slavnostní zahájení proběhlo 30. srpna 2014, a to v rámci oslav 6. výročí založení komunitního centra Kostka. Projekt financovaný Norskými fondy a spravovaný nadací Open Society Fund Praha poskytuje ženám poradenství, semináře, kreativní dílny a služby péče o děti do 6 let. Po dobu půldruhého roku trvání programu využijí služeb více než čtyři desítky nezaměstnaných žen.   

>> více
18. 8. 2014

Kostka slaví 6 let

Dovoluji si Vás pozvat dne 30. 8. 2014 na Den otevřených dveří v komunitním centru Kostka a slavnostní zahájení projektu „Kompetence v Kostce“.

10:00 hodin proběhne slavnostní otevření kreativní dílny za účasti starosty města Ing. Zbyňka Linharta.

>> více>> zobrazit pdf
23. 7. 2014

Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna přijme sociálního pracovníka/ci

Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

Druh práce: sociální šetření, sociální agenda, sociálně právní problémy, rozvíjí kvalitu poskytovaných služeb

Potřebné zdělání: vzdělání úplné VOŠ nebo vysokoškolské kvalifikace dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2014

Lhůta přihlášení: do 12 hod. 11. 8. 2014

Bližší informace na www.ichp.cz

popřípadě u Ing. Lucie Vojtíškové

tel.: 412 397 205, mail: vojtiskova@ichp.cz

5. 6. 2014

Qualitas pro praxis

Vážené dámy, | Vážení pánové. |   | Dovolte, abych Vás touto cestou informovala o vzniku pracovní skupiny pro oblast plánování služeb sociální prevence a poradenství na Šluknovsku. | Věnujte prosím pozornost této informaci již jen z důvodu předpokládaného přechodu financování sociálních služeb z MPSV na kraje. |   | Skupina vznikne v rámci projektu „Qualitas pro praxis“, realizovaného ...

>> více
20. 1. 2014

Veřejné připomínkování návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2014 – 2017

Vážení, |   | dovoluji si Vás informovat, že na webu Ústeckého kraje (zdravotnictví a sociální péče – rozvojové a strategické dokumenty – sociální služby – SPRSS – SPRSS 2014 – 2017) byl vyvěšen k veřejnému připomínkování návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2014 – 2017. |   | Přímý odkaz: http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018...

>> více
strana z 5

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.